Σπίτια κάτω Βίτσας

Της Πίκους ή Πικάτικο ή της Καλυψώς

 • Το πρώτο σπίτι δεξιά προς μεσοχώρι
 • Ένα μέρος του σπιτιού χτίστηκε το 1642 (η χρονολογία αναγράφεται σε χτισμένη μαυρόπλακα )
 • Ανήκε στην οικογένεια Νόβα
 • Το 1760 αγοράστηκε από τον Γεώργιο Πίκο
 • Αργότερα σε αυτό μπήκε γαμπρός ο Μήτσιος Μπαταβάλης
 • Σήμερα της οικογένειας Βαταβάλη
Το  Κρασοπουλάτικο ή του Κρασόπουλου

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 κατοικούσε η γυναίκα του Δημητρίου Ράμμου με την οικογένεια της
 • Μέχρι να αποβιώσει έμενε η Αλεξάνδρα Τσιάντη-Κρασοπούλου
 • Σήμερα της οικογένειας Βαταβάλη
Της Τσιάς ή της Ρούσινας ή του Ρούση

 • Το πρώτο σπίτι αριστερά προς το μεσοχώρι
 • Το 1852 κατοικούσε η Ρούσα Αρτώζη
 • Σε αυτό αργότερα μπήκε γαμπρός ο Γαρούφης από τα Γιάννενα
 • Σήμερα της οικογένειας Μπάγκα
Της Σιάνας ή της Αρτόζους (του Αρτόζη)

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 κατοικούσε η οικογένεια του Γιάννη Αρτώζη
 • Σήμερα της οικογένειας Τσαπούνη
Της Τζίκους (του Τζίκη ή Τζικίδη)

 • Αριστερά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 κατοικούσε η οικογένεια του Παναγιώτη Τσικίδη
 • Σήμερα της οικογένειας Λαδιά
Της  Μπουραζάνους (του Μπουραζάνη ή Βουραζάνη)

 • Αριστερά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 κατοικούσε η οικογένεια του Γιώργου Μποραζάνη
 • Αργότερα έμενε σε αυτό ο Τάσιος Βασδέκης
 • Σήμερα της οικογένειας Νίκου  Καραγεώργη
Το Ραμμάτικο

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 κατοικούσε η οικογένεια της Στασινής (Ράμμαινα) Ράμμου
 • Το αγόρασε ο Τάσιο Μπαστέκης.
 • Αργότερα μετά τον πόλεμο έμεινε εκεί ο γιος του Μιχάλης Μπασδέκης
 • Το σπίτι κάηκε κατά τον εμφύλιο
 • Επισκευάστηκε από το Σωτήρη Βασδέκη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Του Καπρίτσου

 • Δεξιά προς μεσοχώρι στο στενό
 • Το 1852 κατοικούσε η Στανίνα (Καπρίτσαινα) Καπρίτσου
 • Ήταν ερειπωμένο
 • Επισκευάστηκε από το Ναπολέων Βασδέκη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας

 

Της Ζώαινας. Αργότερα της Μπουλτζάτους

 • Στο ίδιο στενό
 • Το 1852 κατοικούσε η Καλή (Ζώαινα) Ζώη
 • Αγοράστηκε από το Γιάννη Μπουλτζάτη
 • Σήμερα της Ηλέκτρας Βαταβάλη
Της Γούσινας (του Δημήτρη Γούσια)

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Χριστόδουλου Λέκου
 • Σήμερα της οικογένειας Παλιάτσου
Το Μπαγρατσάτικο ή Βαγρατσάτικο

 • Αριστερά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια της Ασίμως (Δημητρίου) Τσίτσκολα
 • Αργότερα σε αυτό μπήκε γαμπρός ο Αριστείδης Καραγιαννίδης
 • Το 1926  μπήκε γαμπρός ο Στάθης Παναγιώτη Βασδέκης
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Το Γουσιάτικο (του Βασίλη Γούσια)

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Θόδωρου Γούσια
 • Μπήκε γαμπρός ο Στάθης του Βγένη Βασδέκη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Του Κώστα Παρανίκα

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Κώστα Παρανίκα
 • Από το σπίτι αυτό καταγόταν και ο Μάνθος Παρανίκας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
 • Αγοράστηκε και επισκευάστηκε από την οικογένεια Κίττα
Του Δημήτρη Παρανίκα

 • Δίπλα από το προηγούμενο
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Δημήτρη Παρανίκα
 • Σήμερα ερειπωμένο
Το Μποραζανάτικο

 • Δεξιά προς μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια Αριστοτέλη Μποραζάνη
 • Αργότερα αγοράστηκε από τον Ανδρέα Βασδέκη
 • Χωρίζεται σε τρία σπίτια στα οποία κατοικούν σήμερα τρεις οικογένειες
 • Του Περικλή Βασδέκη
 • Του Παναγιώτη Βασδέκη
 • Του Θόδωρου και Κίμωνα Βασδέκη
 • Το 2007 όλο το συγκρότημα κάηκε από πυρκαγιά. Σήμερα όλα τα σπίτια επισκευάζονται.
Το Ραμμάτικο

 • Στο στενό δεξιά από το μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Γιάννη Ράμμου
 • Αργότερα έμενε σε αυτό η οικογένεια του Θανάση Πέτσιου
 • Σήμερα των κληρονόμων της οικογένειας Πέτσιου
Του Ντόκου

 • Δεξιά στο μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσαν οι οικογένειες της Κωστούλαινας  (σύζυγος Κώστα) Ντόκου και Γιάνναινας  (σύζυγος Γιάννη) Ντόκου
 • Αγοράστηκε και επισκευάστηκε από το Χριστόφορο Τσουμάνη
Του Μάλλιου

Γεώργιος Μάλιος

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Γιώργου Μάλλιου
 • Επισκευάστηκε από τον Αλέκο Αλεξίου
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Του Ζέρβα

 • Αριστερά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η Καλή (Ζέρβαινα)  Ζέρβα
 • Αργότερα έμενε η Αντιγόνη Βαταβάλη
 • Σήμερα της οικογένειας Κώστα Βαταβάλη
Της Κλήνας

 • Στο μεσοχώρι
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Ανδρέα Αναγνωστάκη
 • Αργότερα έμενε σε αυτό η οικογένεια του Μάνθου (Κλήνη) Αναγνωστάκη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Της Παγούνους

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Κώστα Παγούνη
 • Μισοερειπωμένο και ακατοίκητο
Της Λαζοφώταινας

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη και κάτω από του Θεμιστοκλή Βαταβάλη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Νικολάου Λαζοφώταινα
 • Αγοράστηκε από το Λάζο Μπασδέκη
 • Σήμερα ερειπωμένο
Το Μπαταβαλάτικο

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Λάκη (Χριστόδουλου) Μπαταβάλη
 • Αργότερα έμενε ο γιος του Θεμιστοκλής Μπαταβάλης
 • Σήμερα οικογένειας Θεμιστοκλή Βαταβάλη
Της Τσουρέλαινας

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Χριστόδουλου Τσορέλη
 • Σήμερα της οικογένειας Κεφάλα
Το Μπασδεκάτικο

 • Αριστερά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Τάσιου Μπαστέκη
 • Αργότερα έμενε σε αυτό ο Γιάννης Μπασδέκης
 • Σήμερα της οικογένειας Μπαλατσού
Της Ναπολιόνινας

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη και απέναντι από το προηγούμενο
 • Σε αυτό έμενε η οικογένεια του Ναπολέων Τζώη
 • Κάηκε κατά την επιδρομή των Ιταλών το 1941
 • Δεν διασώζεται

 

Της Γιαννοτζιώαινας

 • Δεξιά προς Αϊ Δημήτρη και δίπλα από το προηγούμενο
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια της Τζόαινας (συζύγου του Γιάννη Τζώη)
 • Σήμερα κατοικεί η οικογένεια Ζωίδη
Του Τρίψα

 • Αριστερά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Αντώνη Τρίψα
 • Στη θέση του κατασκευάστηκε το 2001 νέο από την οικογένεια Γκαρώζη
Του Μίσιου

 • Αριστερά προς Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Αναστασίου Τρίψα
 • Αργότερα έμενε σε αυτό ο γιατρός του χωριού ο Μίσιος (Μιχαήλ) Αναγνωστάκης
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Της Βασίλινας του Τζώη

 • Στο αλώνι πάνω από τον Αϊ Δημήτρη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Κώστα Τζώη
 • Ερειπωμένο
Του Δημήτρη Μποραζάνη

 • Δεξιά προς πηγάδι Κουραδά
 • Ερειπωμένο
Του Πλούμπου

 • Αριστερά προς πηγάδι Κουραδά
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Γιώργου Πλούμπου
 • Κάποιος  Πλούμπης από την οικογένεια ήταν γιατρός στα Ανάκτορα
 • Αργότερα εγκαταστάθηκε σε αυτό ο συγγενής του Οδυσσέας Πετσέλης
 • Κάηκε το 1990 από πυρκαγιά
Της Ανδρίκινας

 • Αριστερά προς πηγάδι Κουραδά (δίπλα από το προηγούμενο)
 • Κατοικούσε η οικογένεια του Ανδρέα Μπαταβάλη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας (Βαταβάλη)
Της Μητροχρόνινας

 • Δεξιά προς πηγάδι Κουραδά
 • Σε αυτό έμεναν οι οικογένειες του Μήτρου και Χρόνη Βαταβάλη
 • Αγοράστηκε και επισκευάστηκε από το Μήτσιο Κήτα
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Του Λούλου

 • Δεξιά προς πηγάδι Κουραδά
 • Το 1852 υπήρχαν δύο σπίτια στα οποία έμεναν οι οικογένειες του Μάνθου Λούλου και του Αναστασίου Λούλου
 • Σε αυτό κατοικούσε ο Αντρέας Μπαστέκης
 • Σήμερα διασώζεται μόνο το ένα
 • Των απογόνων της ίδιας οικογένειας
Της Τολο-Σέϊδους

 • Το τελευταίο σπίτι αριστερά προς πηγάδι Κουραδά
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Χριστόδουλου Σέϊδου
 • Αργότερα αγοράστηκε από την  οικογένεια του Μήτσιου Νικολάου (του Θωμά)
 • Σήμερα της  οικογένειας Νικολάου
Της Μπούρμπους

 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Ρούση Σέϊδου
 • Το τελευταίο σπίτι του κάτω Μαχαλά προς τον Αϊ Ταξιάρχη, εξ ου και η παροιμία ‘Από της Διαμαντοστύλαινας ως της Μπούρμπους, δηλαδή από το πρώτο σπίτι στο Μονοδέντρι, μέχρι το τελευταίο σπίτι στον Κάτω Μαχαλά της Βίτσας
 • Ερειπωμένο
Της Χλους

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Αναστασίου Καρέτσου
 • Ερειπωμένο
Του Καρέτσου

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη, δίπλα από το άλλο
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Στέφανου Καρέτσου
 • Σήμερα κατοικεί η ίδια οικογένεια
Της Σιάφως

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Γιώργου Παρτάλη
 • Αργότερα το αγόρασε ο Δημήτριος Μποραζάνης
 • Μισοερειπωμένο
Της Καπρίτσαινας

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η Αστερνώ Ρίζου
 • Αργότερα πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Λεκίδη
 • Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε τα ερείπια από αυτό το σπίτι
Της Μπρούζινας

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μπρούζου
 • Αργότερα έμεναν σε αυτό ο Φίλιππας, ο Κώστας και ο Περικλής Βριζόπουλος
 • Σήμερα επισκευάστηκε από τους απογόνους
Της Αλεξοβασίλαινας ή των Αναγνωστάκηδων

 • Αριστερά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Βασίλη Αναγνωστάκη
 • Αργότερα του Πανούλα, της Βασιλικής και του Ξενοφώντα Αναγνωστάκη
 • Στον ίδιο χώρο βρίσκονται δύο σπίτια
 • Έχουν πουληθεί σε αλλοδαπούς
Της Γιαννούσινας ή της Σιούλινας ή της Γαλήνης Παπαγιάνναινας

 • Αριστερά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η γυναίκα του Δημήτρη Παπαγιάννη, η Γαλήνη Παπαγιάνναινα
 • Αργότερα αγοράστηκε από το Χρήστο Πανταζή
 • Ερειπωμένο
Το Ζωνιάτικο

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Χριστόδουλου Ζώνιου
 • Αργότερα έμενε σε αυτό κάποια οικογένεια Δάνου
 • Στη συνέχεια κατοικήθηκε από την  οικογένεια Μίχου Μπασδέκη
 • Σήμερα μένουν τα παιδιά του Μίχου

 

Το Σαμπανιάτικο Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Κώστα Πρωτοππαπά
 • Αργότερα έμεναν ο Βασίλης και ο Κώστας Στεφανίδης
 • Μετά μπήκε γαμπρός ο Νάσιος Μπασδέκης
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Του Λέκου ή των Σαρραίων (δύο σπίτια)

 • Δεξιά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Θόδωρου Λέκου
 • Αργότερα έμεναν σε αυτά ο Γιώργος και ο Μιχάλης Σάρρος
 • Σήμερα των ίδιων οικογενειών
Του Χατζή

 • Αριστερά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε ο Γίωργος Στεφάνου Πρωτοπαπάς
 • Αγοράστηκε από τον Οδυσσέα Πετσέλη
 • Το 2000 αγοράστηκε, επισκευάστηκε και λειτουργεί ως Ξενώνας της οικογένειας Νικολάου Βασδέκη
Του Θόδωρου Σαμπάνη (Στεφανίδη)

 • Αριστερά προς Αϊ Ταξιάρχη
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Χριστόδουλου Στεφάνου Πρωτοπαπά
 • Αγοράστηκε από το Γιώργο Μπασδέκη και εγκαταστάθηκε εκεί ο γιος του Στέφανος (Τσιέφος)
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας
Του Τσακαλίδη

 • Κάτω από την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Δημήτρη Τσακάλου
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας (Τσακαλίδη)
Της Καλοπέτσαινας

 • Αριστερά προς την Τσούκα
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η Καλλιόπη Πέτσα
 • Αργότερα έμεναν σε αυτό τα παιδιά του Κώστα Μπασδέκη, Γρηγόρης και Στάθης
 • Σήμερα στο σπίτι κατοικούν δύο οικογένειες, στο μισό η οικογένεια  Μπούκα και στο άλλο μισό η οικογένεια Καρέτση
Της Λατίνους

 • Δεξιά προς Τσούκα
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Στέφανου Λατίνου
 • Το 1993 επισκευάστηκε και  λειτουργεί ως Ξενώνας της οικογένειας Καραγιάννη
 Του Πέτσιου

 • Δεξιά προς Τσούκα
 • Αγοράστηκε και επισκευάστηκε από την οικογένεια Λάκη Παπαδημητρίου
Της Κονόμινας (του Κονόμου ή Οικονόμου)

 • Δεξιά προς Τσούκα
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Νικολάου Παπαγιάννη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας Νικολαϊδη
Του Γιάννη Δραγάτη

 • Δεξιά προς Τσούκα
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε ο Γιάννης Δραγάτης
 • Παλιά καλύβα της οικογένειας Καρέτση η οποία κάηκε από πυρκαγιά
Του Νταρντάνη

 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε ο Γιάννης Δαρδάνης
 • Κατά πληροφορίες σπίτι στη θέση που βρίσκεται σήμερα το δημοτικό σχολείο
Της Μπουλτζάτους

 • Δεξιά προς Τσούκα
 • Το 1852 σε αυτό κατοικούσε η οικογένεια του Γιάννη Μπουλτζάτη
 • Αργότερα έμενε η οικογένεια του Παναγιώτη Μπουλτζάτη ή Βουλτζάτη
 • Σήμερα της ίδιας οικογένειας